«Monstermaster» gjennom Bærum til Smestad. Hagabråten blir berørt

  • Strømforsyningen til Oslo må styrkes og det skal bygges en ny høyspentlinje Hamang-Bærum-Smestad.  Linjen skal bygges med 420 kV – det norske forsyningsnettets høyeste spenningsnivå. 
  • Statnett har gjort grundige tekniske utredninger av både ledning i luft og kabel i bakken, som konkluderer med at begge alternativer er teknisk gode og likeverdige løsninger. 
  • Statnett er pålagt å velge den samfunnsøkonomisk mest rasjonelle løsning.  I konsesjonssøknaden er imidlertid lavere investeringskostnad ved luftspenn ensidig vektlagt. På denne bakgrunn foreslår Statnett å føre ledningen i luftspenn gjennom et av Norges tettest befolkede forstadsområder, med 3.000 direkte berørte boliger og mer enn 6.000 beboere.
  • Så høyt spenningsnivå er aldri tidligere ført i luftspenn gjennom et så tett befolket område. Den foreslåtte luftledningen vil bygges med 38 meter høye master og blir de høyeste byggene i Bærum og Oslo vest, med en teknisk levealder på 90 år.  Strømkapasiteten 5-dobles, gir sannsynligvis økt elektromagnetisk stråling og økt koronastøy.
  • Fremføring med kabel i grøft/tunnel har store fordeler for bomiljø og -kvalitet, natur, friluft og fremtidig arealutnyttelse.  Dette blir i liten grad hensyntatt i Statnetts konsesjonssøknad til NVE.
  • Statnetts konsesjonssøknad har store mangler.  Styret i Hagabråten vel stiller krav om at det utføres en uavhengig samfunnsøkonomisk alternativanalyse, at Statnett viser beregninger for hvor mange boliger og personer som eksponeres for elektriske og magnetiske felt over anleggets levetid, at det gjøres nærmere utredning av støy fra luftspennet og at forslag om alternative traséer blir gjenstand for reell vurdering.


0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *