Vedtatt på årsmøtet 20.03.72. Endret på årsmøtet 13.03.00/29.03.01/11.03.03/02.04.13

  • 1

Hagabråten vel er en sammenslutning av huseiere innen det regulerte området for Grav Gård.

Vellets formål er å ivareta medlemmenes felles eiendommer og interesser og søke gjennomført tiltak til beste for alle som er bosatt innen velområdet. Rettigheter og plikter i tilknytning til de enkelte delområdene i vellet, som garasjeanlegg, tilfluktsrom, private veier og friarealer tilligger eierne av disse og ikke vellet.

  • 2

Alle huseiere innen velområdet plikter å være medlem av velforeningen og utrede den kontingent og de avgifter som blir fastsatt av denne.

Ved eierskifte fordeles kontingenten mellom gammel og ny eier etter den del av året de bor i vellet. Hvis innbetaling fra tidligere eier ikke lar seg inndrive, svarer ny eier for dennes andel.

Den årlige kontingent fastsettes av årsmøtet.

  • 3

Hver husstand representeres i vellet av den som er registrert som huseier. Stedfortreder kan stilles ved fullmakt, begrenset til en -1 – fullmakt til fremmøtt huseier.

  • 4

Regnskapsterminen følger kalenderåret. Årsmøte holdes i mars og innkalles med 14 dagers varsel. Innkallelsen skal omfatte hvilke saker og forslag som skal behandles. Årsmøtet kan bare fatte beslutning i de saker som er nevnt i innkallelsen.

Saker som medlemmene ønsker å få behandlet på årsmøtet, må være innsendt til styret senest 1 måned i forveien.

På årsmøtet behandles:

A.         Årsmelding

B.         Regnskap

C.         Fastsettelse av kontingent

D.         Saker som er nevnt i innkallelsen

E.          Valg i henhold til vedtektene

F.          Eventuelt

Ekstraordinært årsmøte innkalles med 14 dagers varsel, når styret bestemmer det eller når minst 50 medlemmer skriftlig stiller krav om det. Alminnelige medlemsmøter sammenkalles av styret på samme måte som for årsmøter bestemt.

  • 5

Styret består av formann og 2 medlemmer, som velges av årsmøtet. Alle velges for to år ad gangen. Den som velges som formann velges for ett år som formann og ett år som styremedlem. Videre velges en revisor samt en valgkomite på to medlemmer – også for ett år ad gangen.  Styrets sammensetning bør være slik at både «øvre felt» (Capralhaugen og Tollef Gravs vei) og «nedre felt» (Fagertunveien) er representert.

Dersom det blir behov for nytt styremedlem eller ny revisor i valgperioden, skal siste valgkomite utpeke nytt medlem til styret eller ny revisor, som skal fungere til neste årsmøte.

Vellet medlemmer plikter å motta valg til tillitsverv, men kan frasi seg gjenvalg for så lang tid som de har fungert. Styret avgjør selv arbeidsfordelingen. Styre- og revisorhonorar fastsettes av årsmøtet.

  • 6

Stemmeberettigede på årsmøtet og på medlemsmøter er alle som har betalt kontingent for foregående år. Hvert medlem har bare én stemme.

  • 7

Styret skal lede vellets virksomhet i samsvar med vedtektene og vedtak på årsmøter eller medlemsmøter. Formannen forbereder de saker styret skal behandle, sammenkaller styremøter så ofte dette er nødvendig og leder forhandlingene. Over disse føres protokoll, som undertegnes av formann og styremedlemmene.

Avgjørelser som innebærer økonomiske forpliktelser for medlemmene utover vellets midler, kan bare treffes av årsmøte eller alminnelig medlemsmøte.

I den utstrekning styret måtte finne det formålstjenlig, kan det blant vellets medlemmer oppnevnes utvalg til å ta seg av spesielle oppgaver.

  • 8

Årsmøte eller alminnelig medlemsmøte er beslutningsdyktig med det antall stemmeberettigede medlemmer som er til stede.

Unntatt vedtektsforandringer, avgjøres alle saker med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er formannens stemme avgjørende. Forslag til vedtektsforandringer skal kunngjøres for medlemmene samtidig med at årsmeldingen sendes ut.

  • 9

Hagabråten Vel er medlem av Bærum Velforbund.

  • 10

Disse vedtektene kan bare forandres på årsmøtet og da med minst 2/3 stemmeflertall av de fremmøtte.